Update Toekomstig Tholen augustus 2021

4 augustus 2021
Viaduct N286 Tholen

In de nieuwsbrief van juni informeerden we u over de besluiten van het college van B&W. Hieronder leest u deze besluiten nogmaals. Inmiddels zijn we ook gestart met het opstellen van het landschappelijk inrichtingsplan. Hierover leest u verderop in dit nieuwsbericht meer. 

 

Besluiten college B&W

Geluidsschermen
Uit de participatiebijeenkomsten kwam naar voren dat meerdere omwonenden liever een hoger scherm zouden zien langs de N286. Omdat de gemeente het belangrijk vindt goed naar de inwoners te luisteren, maakte het college van B&W op 8 juni de keuze om een scherm van drie meter toe te passen. Dit is hoger dan de Wet geluidhinder voorschrijft. Dit geeft op de eerste verdieping van de woning de meeste geluidsreductie. Het geluidsscherm wordt aan de westzijde van de Molenvlietsedijk over een lengte van ongeveer 130 meter geplaatst. Aan de oostzijde van de Molenvlietsedijk betreft de lengte ongeveer 355 meter.

Maximum snelheid Molenvlietsedijk
De Molenvlietsedijk wordt een gebiedsontsluitingsweg. Zo’n weg heeft als doel een vlotte en goede doorstroming, met een maximumsnelheid van 50 km/u. Tijdens de online bijeenkomsten uitten een aantal bewoners hun zorgen hierover vanwege de route naar de scholen en sportvoorzieningen/zwembad. Het college van B&W wil dat bewoners met een veilig gevoel van de weg gebruik kunnen maken. En dat kinderen op een veiligheid manier bij de scholen en sportvoorzieningen/zwembad kunnen komen. Het college van B&W besloot daarom vanwege het intensieve gebruik van het kruispunt door fietsers en voetgangers, de maximumsnelheid op de Molenvlietsedijk vanaf de Ten Ankerweg tot en met de kruising met de Hoogaarsstraat te verlagen naar 30 km/u. Daarnaast houden we bij de inrichting van de Molenvlietsedijk rekening met veilige oversteken voor fietsers en voetgangers.

Overzichtskaart van de drie deelgebieden.

Landschappelijk inrichtingsplan

De aanleg van de derde ontsluiting is voor Thoolse begrippen een groot project. Dit zorgt ook voor grote veranderingen in het landschap. In het landschapsplan is nagedacht over de landschappelijke inpassing van de nieuwe wegen. En de overgang van de bebouwde kom naar het buitengebied aan de westzijde van de stad. Globaal onderscheiden we daarbij drie deelgebieden:

 1. Noordelijk deel: de inpassing en ontsluiting van bedrijfsterrein Welgelegen;
 2. Middendeel: de derde aansluiting en entree van Tholen
 3. Zuidelijk deel: de Molenvlietsedijk

Hieronder leest u meer over de uitgangspunten.

1.    Noordelijk deel: inpassingszone Welgelegen

Het noordelijke deel van het landschappelijk inrichtingsplan betreft de ontsluitingsweg naar Welgelegen. We zijn in gesprek met de Provincie en het waterschap om het verkeerskundige ontwerp op te stellen. Dit ontwerp vormt de basis voor het landschappelijke inrichtingsplan van dit deel. En als input voor de gesprekken met de directe omgeving. Wanneer het ontwerp van het noordelijke deel is afgerond, delen we dit met u.

2. Middendeel: entree Tholen

 • Accentueren entreefunctie met bijvoorbeeld bijzondere beplanting/bomen;
 • Overgang stad-landschap: zuidzijde Postweg; stedelijk/bebouwd, noordzijde; landschappelijk en groen;
 • Landschappelijk entree: driehoekige waterpartijen ten noorden van kruising en Nieuwe Postweg met water(berging), kruidachtige vegetaties en beplantingen, gebied met ecologische meerwaarde;
 • Landschappelijke inpassing Welgelegen: noordoostzijde met beplantingen;
 • Aandacht voor inpassing geluidsschermen: groen en landschappelijk.

In het bijbehorende schetsontwerp is dit nader uitgewerkt. Bekijk het schetsontwerp van het middendeel hier. 

3.   Zuidelijk deel: Molenvlietsedijk

 • De Molenvlietsedijk vormt een historische verbinding vanaf de vesting Tholen naar het buitengebied;
 • Brede, groen-blauwe lijn (groen en water) met landschappelijk karakter;
 • Aandacht voor ecologische structuur: verbindingszone;
 • Accentueren door aanbrengen laanbeplanting, dijkkarakter met onderliggende slootverbindingen versterken, aanbrengen langzaamverkeersroute in groene zone.

In het bijbehorende schetsontwerp is dit nader uitgewerkt. Bekijk het schetsontwerp van het zuidelijk deel hier.

Reactie op het landschappelijk inrichtingsplan 

Wilt u reageren op de concept schetsontwerpen? Stuur dan een e-mail naar toekomstig@tholen.nl. In de loop van september nemen we dan contact met u op.  

Uitwerking ontwerp

Tegelijk met het opstellen van het landschappelijk inrichtingsplan bepalen we de raakvlakken met de omgeving (bijvoorbeeld groenstructuur, aanwezige flora en fauna) ten opzichte van het schetsontwerp. We overleggen met waterschap Scheldestromen over de overdracht van wegen en de toekomstige waterhuishouding. Met de Provincie Zeeland overleggen we over de technische eisen voor de werkzaamheden aan de N286 en de samenwerkingsovereenkomst.

Daarnaast stemmen we met de nutsbedrijven de aanpassingen aan de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) af. En worden de onderzoeken afgerond.

Zomervakantie

Het projectteam wenst u een fijne zomervakantie! Ook wij gaan genieten van een aantal vrije – en hopelijk zomerse – weken. Half september is het projectteam weer compleet en behandelen we natuurlijk eventuele vragen die binnen zijn gekomen.

 Wilt u op de hoogte blijven van alle updates? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief!