Update Toekomstig Tholen juni 2021

14 juni 2021
Huidige situatie Molenvlietsedijk

In april organiseerden we een online informatiebijeenkomst over de nieuwe aansluiting op de N286. We vertelden over de resultaten van het geluidsonderzoek, het verkeerskundig schetsontwerp van de Molenvlietsedijk en de inrichting van de kruising op de N286. Ook vertelden we over de geluidsmaatregelen die we willen nemen. Kijkers stelden hun vragen via de chat. Een week later organiseerden we een vervolgsessie. Ongeveer 30 mensen dachten tijdens deze online sessie mee over de plannen. De afgelopen weken gingen we aan de slag met de vragen en opmerkingen uit de sessies. Hieronder geven we u graag een update.

Geluidsschermen
We kregen een aantal vragen en opmerkingen over de hoogte van de geluidsschermen. In de eerder toegelichte berekeningen waarbij we de wettelijke normen uit de wet Geluidshinder hanteerden, werd uitgegaan van een scherm van twee meter hoog. Meerdere bewoners zagen liever een hoger scherm. Omdat we uw zorgen serieus nemen, lieten we nieuwe berekeningen maken om de effecten van hogere schermen te bepalen. De uitkomsten legden we voor aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W vindt het belangrijk om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners zoals geuit in het participatietraject. Daarom besloot het college van B&W op 8 juni om te kiezen voor een hoger scherm. Dit betekent dat het geluidsscherm over de volledige lengte langs de N286 drie meter hoog wordt. Dit geeft op de eerste verdiepingsvloer van de woning de meeste geluidsreductie.

Maximumsnelheid Molenvlietsedijk
De Molenvlietsedijk wordt een gebiedsontsluitingsweg.  Met als doel een vlotte en goede doorstroming met een maximumsnelheid van 50 km/u. Tijdens de online bijeenkomsten uitten een aantal bewoners hun zorgen hierover vanwege de route naar de scholen en sportvoorzieningen/zwembad. Dit legden we ook aan het college van burgemeester en wethouders voor. Het college van B&W wil dat bewoners met een veilig gevoel van de weg gebruik kunnen maken. En dat kinderen op een veiligheid manier bij de scholen en sportvoorzieningen/zwembad kunnen komen.  Het college van B&W besloot daarom vanwege het intensieve gebruik van het kruispunt door fietsers en voetgangers, de maximumsnelheid op de Molenvlietsedijk vanaf de Ten Ankerweg tot en met de kruising met de Hoogaarsstraat te verlagen naar 30 km/u. Daarnaast houden we bij de inrichting van de Molenvlietsedijk rekening met veilige oversteken voor fietsers en voetgangers. De verkeersplateaus worden hierop aangepast. En ter hoogte van de Burgemeester van Berchemstraat komt ook een verkeersplateau. Bekijk het schetsontwerp.

Landschappelijk inrichtingsplan
Aansluitend op de ontwerptekeningen en de geluidsvoorzieningen stellen we een landschappelijk inrichtingsplan op. In dit plan werken we onder andere de volgende onderdelen verder uit:

-         Groeninrichtingsplan Molenvlietsedijk;

-         Groeninrichtingsplan derde aansluiting;

-         Voorstel groene geluidsschermen;

-         Groeninrichting ontsluitingsweg Welgelegen en de waterpartijen.

We vragen de omgeving en natuurverenigingen mee te denken over het concept inrichtingsplan. Wanneer dit zover is, informeren wij u hierover.

Samenwerking
Momenteel zijn we met waterschap Scheldestromen in overleg over de overdracht van de wegen. Daarnaast overleggen we ook over de waterhuishouding. Met provincie Zeeland werken we aan een samenwerkingsovereenkomst. Zo zorgen we ervoor dat alles op papier goed geregeld is, zodat we straks voortvarend aan de slag kunnen.