Project Molenvlietsedijk

Aanleiding

De Molenvlietsedijk vormt een belangrijke schakel tussen het centrumgebied (Zoekweg), de ontsluiting van de wijken Dalempolder en Stadzicht, de ontwikkelingslocatie Molenvliet en de aansluiting op de N286. We richten de Molenvlietsedijk opnieuw in tot de aansluiting met de ontwikkelingslocatie Molenvliet. De aansluiting van de ontwikkelingslocatie is ook de verbinding van de binnenring vanaf de wijk Stadzicht.

We richten de aansluiting van de binnenring tot aan de bestaande rotonde ter hoogte van de Zoekweg opnieuw in. Hierbij houden we rekening met de diverse verkeersstromen en de toekomstige verkeersbewegingen.

Huidige situatie

De Molenvlietsedijk bestaat in de huidige situatie uit een asfaltweg die de wijk Dalempolder en het viaduct over de N286 met elkaar verbindt. Het verkeer op de Grindweg zorgt voor stilstaand verkeer en lange wachttijden. De wijk Stadzicht heeft in de huidige situatie één ontsluiting. De ontwikkeling van de wijk maakt een tweede aansluiting noodzakelijk.

Toekomstig Tholen

Om in de toekomst de doorstroming te verbeteren van en naar de stad Tholen, optimaliseren we de verkeerssituatie. Fiets- en voetverkeer krijgt een eigen plaats en gemotoriseerd verkeer moet op een verkeersveilige manier Tholen kunnen bereiken.

Planning

De voorlopige planning is om in de loop van 2021 met de werkzaamheden te starten. Dat betekent onderzoeken, afstemmen en ontwerpen. Vanzelfsprekend kijken we ook naar de effecten op de omgeving. Natuurlijk betrekken we u in dit proces. Op dit moment onderzoeken we de verkeersstromen nu en in de toekomst goed te kunnen verwerken. Zodra dit bekend is, leggen we het schetsontwerp graag aan u voor. 

Huidige stand van zaken

Op dinsdag 13 april organiseerden we een online informatiebijeenkomst over de nieuwe aansluiting op de N286. Tijdens de online sessie donderdag 22 april dacht de omgeving mee over de plannen. De vragen, opmerkingen en suggesties namen we verder mee.

Geluidsschermen
We kregen een aantal vragen en opmerkingen over de hoogte van de geluidsschermen. In de eerder toegelichte berekeningen waarbij we de wettelijke normen uit de wet Geluidshinder hanteerden, werd uitgegaan van een scherm van twee meter hoog. Meerdere bewoners zagen liever een hoger scherm. Omdat we uw zorgen serieus nemen, lieten we nieuwe berekeningen maken om de effecten van hogere schermen te bepalen. De uitkomsten legden we voor aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W vindt het belangrijk om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners zoals geuit in het participatietraject. Daarom besloot het college van B&W op 8 juni om te kiezen voor een hoger scherm. Dit betekent dat het geluidsscherm over de volledige lengte langs de N286 drie meter hoog wordt. Dit geeft op de eerste verdiepingsvloer van de woning de meeste geluidsreductie.

Maximumsnelheid Molenvlietsedijk
De Molenvlietsedijk wordt een gebiedsontsluitingsweg. Met als doel een vlotte en goede doorstroming met een maximumsnelheid van 50 km/u. Tijdens de online bijeenkomsten uitten een aantal bewoners hun zorgen hierover vanwege de route naar de scholen en sportvoorzieningen/zwembad. Dit legden we ook aan het college van burgemeester en wethouders voor. Het college van B&W wil dat bewoners met een veilig gevoel van de weg gebruik kunnen maken. En dat kinderen op een veiligheid manier bij de scholen en sportvoorzieningen/zwembad kunnen komen.  Het college van B&W besloot daarom vanwege het intensieve gebruik van het kruispunt door fietsers en voetgangers, de maximumsnelheid op de Molenvlietsedijk vanaf de Ten Ankerweg tot en met de kruising met de Hoogaarsstraat te verlagen naar 30 km/u. Daarnaast houden we bij de inrichting van de Molenvlietsedijk rekening met veilige oversteken voor fietsers en voetgangers. De verkeersplateaus worden hierop aangepast. En ter hoogte van de Burgemeester van Berchemstraat komt ook een verkeersplateau. Bekijk het schetsontwerp hier.

 Heeft u specifieke vragen of opmerkingen? Bekijk de veelgestelde vragen of stuur een mail naar toekomstig@tholen.nl