Veelgestelde vragen - Start werkzaamheden derde ontsluiting Tholen

23 september 2022
Visual vanaf rotonde molenvliet

Waarom is deze derde ontsluiting nodig?
We merken dat het druk is op de wegen in onze stad Tholen. De verwachting is dat de verkeersdrukte door toekomstige ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van nieuwbouw, verder zal toenemen. We willen de bereikbaarheid van de stad en het bedrijventerrein verbeteren. Bij het onderzoek naar de mogelijkheden is niet alleen rekening gehouden met de huidige verkeerssituatie, maar ook met de voorspellingen voor de toekomst. 

De derde aansluiting op de stad Tholen is eveneens een tweede aansluiting op het bedrijventerrein Welgelegen. Dit voorkomt opstopping door het verkeer van en naar het bedrijventerrein. Door de derde aansluiting kunnen we bovendien Molenvliet in de toekomst goed ontsluiten. Ook de binnenring van Stadzicht kan dan worden ontsloten. 

Wanneer starten de werkzaamheden voor de derde ontsluiting?
De werkzaamheden starten op 26 september 2022.

Wat is de planning van de voorbereidende werkzaamheden? 
Het kappen van bomen start op 19 september. Het verplanten van bomen start op 4 oktober. Door het kappen en verplanten ontstaat geen verkeershinder. Kabel- en leidingwerkzaamheden op de Molenvlietsedijk zijn begin december gereed.

Wat is de planning van de werkzaamheden?
De werkzaamheden starten op 26 september 2022 en zijn in het najaar van 2023 gereed. Zie het kaartje met de planning en fasering.

Wordt er veel verkeershinder verwacht? En hoeveel tijd kost het omrijden?

 • Ter plaatse van de kruising N286 wordt een bypass aangelegd. Het doorgaande verkeer kan langs het werkvak rijden en rijdt daardoor nauwelijks extra om. De verkeershinder op deze route is beperkt.
 • Voor fietsers, met name vanuit Oud-Vossemeer is de omleidingsroute als gevolg van het afsluiten van het viaduct circa 1 km langer.
 • Tijdens de werkzaamheden aan de Molenvlietsedijk, worden lokale omleidingen ingesteld voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. De hinder en omrijdtijd wordt zoveel mogelijk beperkt.

Hoe wordt het verkeer omgeleid tijdens de werkzaamheden?
Het verkeer op de N286 wordt ter plaatse via een bypass om het werk geleid. Voor gemotoriseerd verkeer en fietsers worden omleidingsroutes ingesteld. Zie het kaartje met de planning en fasering.

Welke wegen worden er tijdens de werkzaamheden afgesloten?
Afsluitingen per fase

Wordt de N286 afgesloten voor het verkeer?
Heijmans legt een bypass aan ter hoogte van de kruising N286 en de Molenvlietsedijk. Daardoor kan het verkeer altijd doorgang vinden. Tijdens de aanleg van de bypass wordt er maximaal 1 rijstrook afgesloten. Het verkeer heeft te alle tijde doorgang op de N286.

Is er sprake van overlast in de vorm van geluid, trillingen, stof op stank?
Tijdens de looptijd van het project zet Heijmans divers materieel in. Zoals kranen, shovels en vrachtwagens. Deze kunnen mogelijk hinder veroorzaken voor omwonenden en omliggende bedrijven. Natuurlijk doen we er alles aan deze overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Overige maatgevende werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken:

 • Sloopwerkzaamheden van het viaduct over de N286: geluidshinder
 • Aanbrengen damwandplanken voor de bouwkuip van de nieuwe fietstunnel: geluidshinder en mogelijk trillingshinder.
 • Aanbrengen heipalen voor de geluidschermen. Deze 15m lange palen worden grotendeels geheid. Enkele palen worden tillingsarm aangebracht omdat er dicht bij kwetsbare kabels en leidingen wordt gewerkt: geluidshinder en mogelijk trillingshinder.
 • Wegenbouwwerkzaamheden zoals het verwijderen van bestrating en onderliggende puinlaag in de Molenvlietsedijk, en vervolgens het aanbrengen en verdichten van fundering en asfalt: geluidshinder, mogelijk trillings- en stofhinder.

Waarom wordt er een nulopname van mijn huis gemaakt?
Bij de nulopname wordt de huidige staat van uw pand aan de binnenzijde én buitenzijde schriftelijk en fotografisch vastgelegd. Dit wordt in een rapportage verwerkt. Heijmans heeft een onafhankelijk bureau ingeschakeld om de vooropname uit te voeren. Deze opname is voor zowel eigenaren als bewoners van belang. Een onafhankelijke bouwkundige opname kan als bewijsdocument dienen voor het geval er onverhoopt schade zou ontstaan aan uw pand. De aannemer heeft een inventarisatie gedaan van de op te nemen woningen. Als u de opname niet toestaat dan dient u zelf voor het bewijsmateriaal te zorgen. Wij adviseren u om deze opname te laten doen.

Moet ik bang zijn voor schade?
Hoewel we alle benodigde zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van de werkzaamheden, is eventuele invloed op uw woning/verblijf niet helemaal uit te sluiten. Daarom is een nulopname belangrijk.

Blijven de scholen en verenigingen bereikbaar?
Ja, dit wordt geborgd door de aanleg van een bypass bij de rotonde Zoekweg. Hierdoor houden we de omgeving van de scholen en verenigingen bereikbaar.

Wanneer is het project afgerond?
Op 27 oktober 2023 zijn de werkzaamheden gereed. Op 15 december 2023 wordt het project door Heijmans opgeleverd.

Hoe worden omwonenden geïnformeerd en op de hoogte gehouden?
Omwonenden worden op de hoogte gehouden via de BouwApp en via de website www.toekomstigtholen.nl en een digitale nieuwsbrief.

 • De Heijmans BouwApp is het hart van de bouwcommunicatie, hier informeren zij omwonenden over de planning, voortgang en te verwachtten hinder. Omwonenden kunnen de app downloaden via de App Store (Apple) of Play Store (Android). Het project is te vinden via deze link. Via de knop contact kunnen eenvoudig meldingen/vragen/klachten aan Heijmans worden gestuurd.
 • Voorafgaand aan de start van een nieuwe fase worden omwonenden huis-aan-huis per brief geïnformeerd.
 • Heijmans heeft een omgevingsmanager ingezet. Hij is aanspreekpunt voor de omgeving. De omgevingsmanager neemt pro-actief contact op om in gesprek te gaan. Stakeholders met vragen of zorgen mogen uiteraard ook zelf contact opnemen. Via het nummer 06-31986341 is Heijmans tijdens werktijden bereikbaar. Tijdens calamiteiten buiten kantoortijden kunt u bellen naar het calamiteitennummer: 073 - 54 35 353. Geef bij de melding de volgende meldcode aan: 3AT.
 • Tweewekelijks is er een inloopspreekuur in de bouwkeet. Op woensdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur is de omgevingsmanager aanwezig om vragen te beantwoorden.
 • De aannemer plaatst vooraankondigingsborden en omleidingsroutes om het verkeer te informeren.