Update Toekomstig Tholen november 2021

10 november 2021
Archeologisch onderzoek

In de nieuwsbrief van augustus vroegen wij u mee te denken over de landschappelijke inrichting van het gebied rondom de derde aansluiting en de Molenvlietsedijk. Wij ontvingen een tiental reacties op de gepresenteerde plannen. Op basis van deze reacties en overleg met de natuurvereniging Tholen is het landschappelijk inrichtingsplan verder uitgewerkt.

Bij de totstandkoming van het landschapsplan voerden we overleg met de natuurvereniging Tholen. Dit leidde tot diverse planwijzigingen. Met uiteindelijk een plan wat niet alleen aandacht heeft voor verkeersveiligheid en bereikbaarheid, maar waarin ook landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische aspecten zijn meegenomen.

Landschappelijk inrichtingsplan 

De aanleg van de derde ontsluiting is voor Thoolse begrippen een groot project. Dit zorgt ook voor flink wat veranderingen in het landschap. In het landschapsplan is nagedacht over de landschappelijke inpassing van de nieuwe wegen. En de overgang van de bebouwde kom naar het buitengebied aan de westzijde van de stad.

Molenvlietsedijk
De Molenvlietsedijk is een historische verbinding tussen de vesting Tholen en het buitengebied. De dijk vormt in de nieuwe situatie een brede, groen-blauwe lijn (groen en water) met een landschappelijk karakter. De dijk kenmerkt zich door laanbeplanting (rijen met bomen) aan beide kanten van de weg. Hiervoor passen we bestaande en nieuwe lindebomen toe. Daar waar mogelijk verflauwen we slootoevers en worden bermen natuurlijk ingericht en beheerd. Waar ruimte is voegen we landschappelijke bomen als de els en (knot)wilg toe.

Aansluiting op de Postweg
De nieuwe aansluiting op de Postweg krijgt een natuurlijk karakter. Met bomenrijen en beplantingen en een aantal grote waterpartijen. Dit benadrukt de entreefunctie van de stad, voorziet in de noodzakelijke waterberging en biedt ecologische kansen. Door het werken met verschillende waterdiepten en taludhellingen (schuine vlakken) ontstaat een divers gebied met veel verschillende plant- en diersoorten. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor amfibieën, waaronder de rugstreeppad. De richting van de kleine gronddammetjes tussen de waterpartijen is afgeleid van het vroegere verkavelingspatroon. Hiermee wordt ook iets van de historie van het gebied zichtbaar. Het gebied is aan de wegzijde open van karakter met water, riet- en oeverlanden en kruidenrijke bermen. Aan de zijde van bedrijfsterrein Welgelegen werken we juist met dichte beplantingen van bomen en struiken. De noodzakelijke geluidsschermen langs de Postweg voeren we uit met een begroeiing van klimplanten.

Overzijde waterplassen
Aan de overkant van de waterplassen brengen we beplanting aan, als groen decor voor de achterliggende bedrijfsbebouwing. Bomenrijen met onderbeplanting (beplanting onder bomen) zorgen voor een landschappelijke inpassing. Hiermee komen we ook tegemoet aan de vraag vanuit de bewoners om het DSV-gebouw zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken.

Nieuwe ontsluitingsweg
De groenzone loopt door in noordelijke richting langs de nieuwe ontsluitingsweg. De weg krijgt aan de landschapszijde een wat informeler en landschappelijker karakter. De weg wordt ingebed in het groen. Met afwisselend lichte terreinophogingen, kleine waterpartijen en beplanting als bosjes, boomgroepen en struwelen (begroeiingen van struiken en bomen, meestal niet hoger dan vijf meter). Zo ontstaat niet alleen een visueel afwisselend beeld, ook ecologisch geeft dit meerwaarde. De zijde van het bedrijfsterrein krijgt een wat strakker, formeler karakter. Met bomenrijen die een groene afscherming vormen en daarmee dominante bedrijfsbebouwing aan het zicht onttrekken.

In het bijbehorende schetsontwerp is dit nader uitgewerkt. Bekijk het schetsontwerp hier

 

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek

Op dit moment wordt er binnen het noordelijk deel van het plangebied van de Molenvlietsedijk en in het plangebied voor de derde aansluiting proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er is een hoge verwachting dat hier vindplaatsen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd aanwezig zijn, vanaf een diepte van ca. 70 cm beneden maaiveld. Ook wordt er een vindplaats uit de nieuwe tijd verwacht op een diepte vanaf 40 cm beneden maaiveld. Ook is voor het gebied van de derde ontsluiting de verwachting dat er vindplaatsen uit de late ijzertijd/ Romeinse tijd aanwezig zijn.

Het proefsleuvenonderzoek moet uitwijzen of er vindplaatsen in het gebied aanwezig zijn, die behouden moeten worden. Om dit vast te stellen, wordt ca. 8% van het terrein onderzocht door middel van proefsleuven. Er worden ongeveer 25 sleuven aangelegd met een afmeting van 25x4 meter. Van eventuele vindplaatsen wordt de aard, omvang en kwaliteit bepaald. Dit leidt dan uiteindelijk tot een advies hoe er omgegaan moet worden met de archeologische waarden binnen het plangebied.

Selectiefase aannemers gestart

Goed nieuws! We zijn gestart met de aanbestedingsprocedure. We doorliepen eerst een selectieprocedure, waarbij we de aannemers selecteerden voor de verdere aanbestedingsprocedure. De komende tijd zijn wij nog bezig met het afstemmen van de projecteisen en de verdere uitwerking van de contractstukken. Als deze stukken definitief vastgesteld zijn, stellen we deze ter beschikking aan de geselecteerde aannemers. Hierna start de uitwerking en prijsvorming. Naar verwachting start de uitvoering in het tweede kwartaal van 2022.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen? Bekijk de veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar toekomstig@tholen.nl

Op de hoogte blijven van Toekomstig Tholen? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.