Veelgestelde vragen: lees ze hier!

16 april 2021
Toekomstig Tholen

Wat is een iVRI en waarom is een iVRI nuttig?
Een gewone verkeersregelinstallatie (VRI) verzendt informatie naar weggebruikers: rood, oranje en groen licht en soms informatie over hoelang je nog moet wachten. De installatie houdt alleen rekening met het verkeer in de buurt van het kruispunt door middel van meetpunten in het wegdek.

Een intelligente variant (iVRI) maakt gebruik van meetpunten veel verderop in de omgeving. Ook kan de iVRI informatie van weggebruikers ontvangen. Of beter gezegd: van mobiele apparaten zoals smartphones en navigatiesystemen. Hierdoor ‘weet’ de installatie niet alleen óf er verkeer aankomt, maar ook wat voor soort verkeer, hoeveel, op welk tijdstip en welke route ze nemen. Zo kan de installatie automatisch de groentijd verlengen. Bijvoorbeeld als er vrachtverkeer aan komt of om weggebruikers groen te geven als een kruispunt helemaal vrij is. De iVRI stimuleert zo de doorstroming en vermindert uitstoot. Ook verbetert het de verkeersveiligheid. In de toekomst kan de installatie worden gekoppeld aan andere iVRI’s, waardoor een groene golf in de spits kan ontstaan. De iVRI zorgt er natuurlijk ook voor dat hulpdiensten kunnen doorrijden.

Waarom is deze derde ontsluiting nodig?
We merken dat het druk is op de wegen in onze stad Tholen. De verwachting is dat de verkeersdrukte door toekomstige ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van nieuwbouw, verder zal toenemen. We willen de bereikbaarheid van de stad en het bedrijventerrein verbeteren. Bij het onderzoek naar de mogelijkheden is niet alleen rekening gehouden met de huidige verkeerssituatie, maar ook met de voorspellingen voor de toekomst. 

De derde aansluiting op de stad Tholen is eveneens een tweede aansluiting op het bedrijventerrein Welgelegen. Dit voorkomt opstopping door het verkeer van en naar het bedrijventerrein. Door de derde aansluiting kunnen we bovendien Molenvliet in de toekomst goed ontsluiten. Ook de binnenring van Stadzicht kan dan worden ontsloten. 

Hoe komt het dat het steeds drukker wordt met verkeer?
Dit heeft meerdere oorzaken. De ontwikkelingen in de Stad Tholen zoals Vestetuin, Buitenzorg Stadszicht hebben ertoe geleidt dat het steeds drukker wordt op de wegen in Tholen. Met name op de Grindweg zien we dat het druk is. Daarnaast hebben steeds meer gezinnen meerdere auto’s in hun bezit.

Wordt de Molenvlietsedijk ook verbeterd en wanneer?
Ja. Vanuit de ontwikkelingslocatie Molenvliet wordt een nieuwe aansluiting gemaakt op de Molenvlietsedijk, de exacte locatie hiervan is nog niet bekend doordat het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld. De projectgrens van de derde aansluiting loopt tot aan deze nieuwe aansluiting van Molenvliet op de Molenvlietsedijk. De gemeente heeft subsidie aangevraagd voor de herinrichting van de Molenvlietsedijk vanaf de nieuwe aansluiting van Molenvliet tot aan de rotonde Zoekweg. 

Komt er een aansluiting vanuit stadszicht II (Burgemeester Van Boeijenstraat) richting de Molenvlietsedijk?
De Burgemeester Van Boeijenstraat wordt inderdaad doorgetrokken naar de nieuwe rotonde op de Molenvlietsedijk. Dit gebeurt in combinatie met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Molenvliet. Deze ontsluiting ontlast dan ook de Ten Ankerweg.

Wanneer starten de werkzaamheden?
We zijn voornemens in het laatste kwartaal van 2021 te starten met de werkzaamheden.

Ter hoogte van welke woningen/straat komt het geluidsscherm?
Bekijk op deze tekening waar het geluidscherm komt. 

Worden de geluidschermen gelijk geplaats bij de aanleg van de nieuwe situatie?
De geluidsschermen worden inderdaad direct geplaatst bij de aanleg van de nieuwe situatie.

Wat wordt de hoogte van de geluidsschermen?
We kregen tijdens de online sessies in april een aantal vragen en opmerkingen over de hoogte van de geluidsschermen. In de eerder toegelichte berekeningen waarbij we de wettelijke normen uit de wet Geluidshinder hanteerden, werd uitgegaan van een scherm van twee meter hoog.  Meerdere bewoners zagen liever een hoger scherm. Omdat we uw zorgen serieus nemen, lieten we nieuwe berekeningen maken om de effecten van hogere schermen te bepalen. De uitkomsten legden we voor aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W vindt het belangrijk om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners zoals geuit in het participatietraject. Daarom besloot het college van B&W op 8 juni om te kiezen voor een hoger scherm. Dit betekent dat het geluidsscherm over de volledige lengte langs de N286 drie meter hoog wordt. Dit geeft op de eerste verdiepingsvloer van de woning de meeste geluidsreductie.

Wat wordt de maximale snelheid van de Thoolse brug naar de Deehoeve?
De maximale snelheid blijft 80 km/u.

Blijft het dijkje wat grenst aan het viaduct (aan de kant van DSV) behouden?
Van de dijk gaat een klein stukje weg, maar deze blijft grotendeels behouden.

Wanneer wordt de ontsluitingsweg richting Stadszicht verder uitgewerkt/aangelegd?
Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de wijk Molenvliet. Hier gaan we de komende periode verder mee aan de slag.

Wordt er ook stil asfalt op de N286 aangebracht?
Stil asfalt wordt niet toegepast op de N286. Volgens de berekeningen zijn geluidsschermen voldoende om geluidsoverlast te beperken.

Is er bij de verkeerstellingen rekening gehouden met minder verkeer in 2020 als gevolg van corona?
We hebben inderdaad de verkeerstellingen van 2019 aangehouden als basis. Er is dus rekening gehouden met minder verkeer als gevolg van corona.

Komt er meer verkeer in de Mossellaan als gevolg van de aanpassingen?
De verkeersberekeningen wijzen uit dat er per saldo geen sprake is van een grote toename van verkeer in de Mossellaan.

Wat wordt de maximumsnelheid op de Molenvlietsedijk?
De Molenvlietsedijk wordt een gebiedsontsluitingsweg. Met als doel een vlotte en goede doorstroming met een maximumsnelheid van 50 km/u. Tijdens de online bijeenkomsten uitten een aantal bewoners hun zorgen hierover vanwege de route naar de scholen en sportvoorzieningen/zwembad. Dit legden we ook aan het college van burgemeester en wethouders voor. Het college van B&W wil dat bewoners met een veilig gevoel van de weg gebruik kunnen maken. En dat kinderen op een veiligheid manier bij de scholen en sportvoorzieningen/zwembad kunnen komen. Het college van B&W besloot daarom vanwege het intensieve gebruik van het kruispunt door fietsers en voetgangers, de maximumsnelheid op de Molenvlietsedijk vanaf de Ten Ankerweg tot en met de kruising met de Hoogaarsstraat te verlagen naar 30 km/u. Daarnaast houden we bij de inrichting van de Molenvlietsedijk rekening met veilige oversteken voor fietsers en voetgangers. De verkeersplateaus worden hierop aangepast. En ter hoogte van de Burgemeester van Berchemstraat komt ook een verkeersplateau. Bekijk het schetsontwerp hier. 

Waarom wordt het bestaande viaduct niet breder gemaakt met 4 op- en afritten?
In de huidige situatie is er geen ruimte voor 4 op- en afritten.

Komt er op termijn ook een bushalte in dit gebied?
Op dit moment zijn hier geen plannen voor. Zeeland-breed wordt er nagedacht over een nieuwe strategie voor het OV-netwerk. Het zou kunnen dat er in de toekomst nog wat wijzigt.

Heeft verkeer vanuit de Burgemeester Van Berchemstraat wel voorrang van rechts?
Nee, het verkeer vanuit de Berchemstraat heeft straks, net als in de huidige situatie, ook geen voorrang.

Is er tijdens geluidsmetingen ook rekening gehouden met nieuw gevestigde bedrijven zoals DSV?
Er is bij de geluidsmetingen inderdaad rekening gehouden met de huidige verkeerssituatie en de toekomstige situatie.

Waar komt de grens van de bebouwde kom?
De definitieve locatie van de bebouwde kom grens is nog niet bepaald. Deze komt in ieder geval tussen de nieuwe aansluiting en de nieuwe rotonde.

Hoe hoog wordt de tunnel voor fietsers en voetgangers?
De definitieve hoogte wordt nog bepaald. Hierbij houden we natuurlijk rekening met het comfort en de veiligheid van de fietsers

Neemt de hoeveelheid fijnstof toe door het aanleggen van de derde aansluiting en de toename van het verkeer op de Molenvlietsedijk en de N286?

Ten aanzien van de verspreiding van fijnstof het volgende: de gemeten jaargemiddelde hoeveelheden fijnstof in de lucht zijn de afgelopen 20 jaar door maatregelen bij verkeer, industrie en de energiesector afgenomen. 

Naar verwachting zal de gemiddelde hoeveelheid fijnstof in de lucht de komende jaren verder afnemen door het Schone Lucht Akkoord en andere beleidsafspraken (bron: Atlas Leefomgeving Rijksoverheid). Over het algemeen zal de luchtkwaliteit verbeteren door bijvoorbeeld de overstap naar elektrisch vervoer, toepassing van roetfilters bij dieselmotoren enzovoort. Dit betekent niet dat er in de toekomst helemaal geen fijnstof meer door het verkeer wordt verspreid, maar de verwachting is dat ook bij een toename van het verkeer op de N286, de dalende trend zich doorzet. De gemeente Tholen heeft hierin geen specifiek beleid, maar volgt de richtlijnen en beleidskaders van de overheid.